VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 1 | Nhã-ca 2 | Nhã-ca 3 | Ê-sai

Nhã-ca 2:4

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, Ngọn cờ người phất trên tôi ấy là ái tình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn