VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 4 | Nhã-ca 5 | Nhã-ca 6 | Ê-sai

Nhã-ca 5:3

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Tôi đã cổi áo ngoài rồi, làm sao mặc nó lại? Tôi đã rửa chân rồi, lẽ nào làm lấm lại?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn