VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 10 | Ê-sai 11 | Ê-sai 12 | Giê-rê-mi

Ê-sai 11:12

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn