VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 13 | Ê-sai 14 | Ê-sai 15 | Giê-rê-mi

Ê-sai 14:27

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã giang ra, thì ai day lại được?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn