VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 23 | Ê-sai 24 | Ê-sai 25 | Giê-rê-mi

Ê-sai 24:14

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Những kẻ nầy sẽ cất tiếng lên, kêu rao; từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng vì sự uy nghiêm Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn