VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 28 | Ê-sai 29 | Ê-sai 30 | Giê-rê-mi

Ê-sai 29:6

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng sấm sét, động đất, tiếng ầm, gió lốc, bão, và ngọn lửa thiêu nuốt mà thăm phạt nó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn