VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 29 | Ê-sai 30 | Ê-sai 31 | Giê-rê-mi

Ê-sai 30:21

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn