VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 34 | Ê-sai 35 | Ê-sai 36 | Giê-rê-mi

Ê-sai 35:4-7

35 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: Khá vững lòng, đừng sợ nữa! Đây nầy, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi! 5 Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. 6 Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. 7 Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn