VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 39 | Ê-sai 40 | Ê-sai 41 | Giê-rê-mi

Ê-sai 40:22

40 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Ấy là Đấng ngự trên vòng trái đất nầy, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là Đấng giương các từng trời ra như cái màn, và giương ra như trại để ở.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn