VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 39 | Ê-sai 40 | Ê-sai 41 | Giê-rê-mi

Ê-sai 40:31

40 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn