VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 40 | Ê-sai 41 | Ê-sai 42 | Giê-rê-mi

Ê-sai 41:9

41 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất, gọi ngươi từ các góc đất, mà bảo ngươi rằng: Ngươi là tôi tớ ta; ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn