VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 47 | Ê-sai 48 | Ê-sai 49 | Giê-rê-mi

Ê-sai 48:22

48 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn