VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 47 | Ê-sai 48 | Ê-sai 49 | Giê-rê-mi

Ê-sai 48:22

48 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website