VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 48 | Ê-sai 49 | Ê-sai 50 | Giê-rê-mi

Ê-sai 49:15

49 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn