VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 51 | Ê-sai 52 | Ê-sai 53 | Giê-rê-mi

Ê-sai 52:7

52 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn