VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 55 | Ê-sai 56 | Ê-sai 57 | Giê-rê-mi

Ê-sai 56:1

56 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy giữ điều chánh trực, và làm sự công bình; vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn