VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 58 | Ê-sai 59 | Ê-sai 60 | Giê-rê-mi

Ê-sai 59:2

59 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn