VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 59 | Ê-sai 60 | Ê-sai 61 | Giê-rê-mi

Ê-sai 60:22

60 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn