VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 63 | Ê-sai 64 | Ê-sai 65 | Giê-rê-mi

Ê-sai 64:6

64 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn