VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 63 | Ê-sai 64 | Ê-sai 65 | Giê-rê-mi

Ê-sai 64:8

64 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn