VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 64 | Ê-sai 65 | Ê-sai 66 | Giê-rê-mi

Ê-sai 65:17

65 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn