VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 64 | Ê-sai 65 | Ê-sai 66 | Giê-rê-mi

Ê-sai 65:24

65 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn