VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 65 | Ê-sai 66 | Giê-rê-mi

Ê-sai 66:2

66 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Nầy là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn