VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 5 | Ê-sai 6 | Ê-sai 7 | Giê-rê-mi

Ê-sai 6:1

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn