VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 6 | Ê-sai 7 | Ê-sai 8 | Giê-rê-mi

Ê-sai 7:14

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn