VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | Ê-sai 8 | Ê-sai 9 | Ê-sai 10 | Giê-rê-mi

Ê-sai 9:6-7

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy! 7 Chúa đã giáng một lời trong Gia-cốp, và lời ấy đổ xuống trên Y-sơ-ra-ên.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn