VietChristian
VietChristian
nghe.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 11 | Giê-rê-mi 12 | Giê-rê-mi 13 | Ca-thương

Giê-rê-mi 12:1

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biện luận cùng Ngài, Ngài thật công bình; dầu vậy, tôi còn muốn biện luận cùng Ngài. Sao đường lối những kẻ ác được thạnh vượng? Sao những người gian trá được yên ổn?

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website