VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 28 | Giê-rê-mi 29 | Giê-rê-mi 30 | Ca-thương

Giê-rê-mi 29:13

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn