VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 29 | Giê-rê-mi 30 | Giê-rê-mi 31 | Ca-thương

Giê-rê-mi 30:7

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn