VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 35 | Giê-rê-mi 36 | Giê-rê-mi 37 | Ca-thương

Giê-rê-mi 36:1-3

36 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lời của Đức Giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi rằng: 2 Hãy lấy một cuốn sách, chép vào đó mọi lời ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, và các dân ngoại, từ ngày ta khởi phán cùng ngươi, từ đời Giô-si-a, cho đến ngày nay. 3 Khi người Giu-đa sẽ biết mọi tai vạ ta định giáng cho chúng nó, có lẽ ai nấy đều trở lại khỏi đường xấu mình, hầu cho ta có thể tha sự gian ác và tội lỗi chúng nó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn