VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 40 | Giê-rê-mi 41 | Giê-rê-mi 42 | Ca-thương

Giê-rê-mi 41:1-3

41 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Tháng bảy, Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, cháu Ê-li-sa-ma, vốn dòng tôn thất, và làm một bật đại thần của vua, đem mười người với mình đến cùng Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, tại Mích-ba. Họ ăn bánh với nhau tại đó. 2 Đoạn, Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, cùng mười người đi với mình đứng dậy lấy gươm đánh Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, cháu Sa-phan, và giết người, tức là người mà vua Ba-by-lôn lập làm tổng đốc trong đất như vậy. 3 Ích-ma-ên cũng giết luôn mọi người Giu-đa đang ở với Ghê-đa-lia tại Mích-ba, và lính chiến người Canh-đê ở đó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn