VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 4 | Giê-rê-mi 5 | Giê-rê-mi 6 | Ca-thương

Giê-rê-mi 5:30-31

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. 31 Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền! Dân ta đều lấy làm ưa thích. Khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ làm thế nào?

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website