VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 5 | Giê-rê-mi 6 | Giê-rê-mi 7 | Ca-thương

Giê-rê-mi 6:16

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn