VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 8 | Giê-rê-mi 9 | Giê-rê-mi 10 | Ca-thương

Giê-rê-mi 9:1

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn