VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 8 | Giê-rê-mi 9 | Giê-rê-mi 10 | Ca-thương

Giê-rê-mi 9:7-9

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Vậy nên Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Nầy, ta sẽ làm cho tan chảy và thử chúng nó; vì nếu chẳng vậy thì xử với con gái dân ta thể nào? 8 Lưỡi chúng nó là tên độc, hay buông lời dối trá. Ngoài miệng thì chúc bình an cho kẻ lân cận mình, mà trong lòng thì gài bẫy. 9 Đức Giê-hô-va phán: Ta há chẳng thăm phạt chúng nó về mọi điều ấy sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước dường ấy sao?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn