VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ca-thương 1 | Ca-thương 2 | Ê-xê-chi-ên

Ca-thương 1:16

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Vậy nên ta khóc lóc; mắt ta tuôn nước mắt; Vì kẻ yên ủi làm tỉnh hồn ta thì đã xa ta. Con cái ta bị đơn chiếc, vì kẻ thù đã thắng trận.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn