VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ca-thương | Ê-xê-chi-ên 10 | Ê-xê-chi-ên 11 | Ê-xê-chi-ên 12 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 11:5

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Thần của Đức Giê-hô-va bèn đổ trên ta, và phán rằng: Hãy nói đi! Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! các ngươi đã nói làm vậy; vì ta biết những sự nghĩ trong trí các ngươi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn