VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ca-thương | Ê-xê-chi-ên 17 | Ê-xê-chi-ên 18 | Ê-xê-chi-ên 19 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 18:32

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

32 Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn