VietChristian
VietChristian
httl.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ca-thương | Ê-xê-chi-ên 32 | Ê-xê-chi-ên 33 | Ê-xê-chi-ên 34 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 33:8-9

33 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Khi ta phán cùng kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, mầy chắc chết! nếu ngươi không răn bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dự ấy sẽ chết trong sự gian ác mình; nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 9 Nếu, trái lại, ngươi đã răn bảo kẻ dữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website