VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ca-thương | Ê-xê-chi-ên 33 | Ê-xê-chi-ên 34 | Ê-xê-chi-ên 35 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 34:26-27

34 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Ta sẽ làm cho chúng nó với các miền chung quanh đồi ta nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện, ấy sẽ là cơn mưa của phước lành. 27 Cây ngoài đồng sẽ ra trái, và đất sẽ sanh hoa lợi. Chúng nó sẽ ở yên trong đất mình, và sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã bẻ gãy những đòn của ách chúng nó, và đã giải cứu chúng nó ra khỏi tay những kẻ bắt chúng nó phục dịch.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn