VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xê-chi-ên | Đa-ni-ên 9 | Đa-ni-ên 10 | Đa-ni-ên 11 | Ô-sê

Đa-ni-ên 10:1-3,14

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Năm thứ ba đời vua Si-ru nước Phe-rơ-sơ, có một sự tỏ ra cho Đa-ni-ên cũng gọi là Bên-tơ-xát-sa. Sự tỏ ra đó là thật, tức là sự chiến tranh lớn. Đa-ni-ên hiểu sự đó, và rõ được ý của sự hiện thấy. 2 Trong những ngày đó, ta, Đa-ni-ên đang buồn rầu trải ba tuần lệ trọn. 3 Ta chẳng ăn bánh ngon, thịt và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không xức dầu chi hết cho đến chừng ba tuần đã mãn. 14 Bây giờ ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt; vì sự hiện thấy nầy chỉ về nhiều ngày lâu về sau.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn