VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xê-chi-ên | Đa-ni-ên 11 | Đa-ni-ên 12 | Ô-sê

Đa-ni-ên 12:5-7

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Bấy giờ, ta, Đa-ni-ên nhìn xem, và nầy, có hai người khác đang đứng, một người ở bờ bên nầy sông, một người ở bờ bên kia. 6 Một người hỏi người mặc vải gai đang đứng ở trên nước sông, rằng: Đến cuối cùng những sự lạ nầy được bao lâu? 7 Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ Đấng hằng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ; và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự nầy đều xong.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn