VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 11 | Ô-sê 12 | Ô-sê 13 | Giô-ên

Ô-sê 12:8-10

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Nó là người buôn bán cầm những cân dối trá trong tay mình; nó ưa gian lận. 9 Phải, Ép-ra-im nói rằng: Thật, ta đã trở nên giàu; ta đã được của cải. Trong mọi việc ta làm chẳng hề thấy một việc gian ác gì là tội lỗi. 10 Ta là Đức Giê-hô-va, làm Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô, ta sẽ còn làm cho ngươi ở dưới các trại như trong những ngày lễ trọng thể.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn