VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 5 | Ô-sê 6 | Ô-sê 7 | Giô-ên

Ô-sê 6:1

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn