VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 5 | Ô-sê 6 | Ô-sê 7 | Giô-ên

Ô-sê 6:3

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn