VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 6 | Ô-sê 7 | Ô-sê 8 | Giô-ên

Ô-sê 7:8-10

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Ép-ra-im xen lộn với các dân khác; Ép-ra-im khác nào bánh chưa quay. 9 Các dân ngoại đã nuốt sức mạnh nó, mà nó không biết! Tóc đầu nó bạc lém đém, mà nó chẳng ngờ! 10 Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên làm chứng trước mặt nó; chúng nó dầu gặp sự đó cũng không trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và cũng chẳng tìm kiếm Ngài!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn