VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ô-sê | Giô-ên 1 | Giô-ên 2 | Giô-ên 3 | A-mốt

Giô-ên 2:23-24

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu, và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. 24 Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn