VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Ô-sê | Giô-ên 1 | Giô-ên 2 | Giô-ên 3 | A-mốt

Giô-ên 2:28-29

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. 29 Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn