VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-ên | A-mốt 3 | A-mốt 4 | A-mốt 5 | Áp-đia

A-mốt 4:12

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Hỡi Y-sơ-ra-ên, vậy nên ta sẽ đãi ngươi dường ấy; hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ta sẽ đãi ngươi dường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn