VietChristian
VietChristian
svtk.net

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-ên | A-mốt 8 | A-mốt 9 | Áp-đia

A-mốt 9:13

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp nho theo kịp kẻ gieo giống. Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tan chảy.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website