VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 11 | Dân-số Ký 12 | Dân-số Ký 13 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 12:10-13

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm, thì kìa, Mi-ri-am đã bị phung trắng như tuyết. A-rôn xây lại phía Mi-ri-am, thấy người đã có bịnh phung. 11 A-rôn bèn nói cùng Môi-se rằng: Ôi, lạy chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. 12 Xin chớ để nàng như một đứa con sảo thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. 13 Môi-se bèn kêu van cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, Đức Chúa Trời! Tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn